Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Algemene Voorwaarden

Kroes & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende notariskantoren. De kantoren in Ter Aar en Alphen aan den Rijn zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van andere bij Kroes & Partners Notarissen aangesloten kantoren.

1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard.

2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) worden uitbetaald.
De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de KNB.

3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd.

4. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

5. Ingeval door de notaris ontwerpakten aan de opdrachtgever worden verzonden, welke niet binnen een periode van drie maanden worden ondertekend, is de opdrachtgever aan de notaris een vergoeding verschuldigd gelijk aan de helft van het bij doorgang door de notaris te hanteren tarief te vermeerderen met kosten en omzetbelasting.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal de notaris het honorarium voor de door hem verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door hem vast te stellen uurtarieven. Voor zover door de KNB regels zijn of worden vastgesteld met betrekking tot de honorering van notariële werkzaamheden, zullen deze in acht worden genomen.

7. Door de notaris ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

8. Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan de notaris netto binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft;

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaalde gelaten facturen;

c. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan;

d. De notaris is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij de notaris gerechtigd is verdere levering op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, één en ander onverminderd het recht van de notaris vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst;

e. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de notaris zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 8% per jaar over het factuurbedrag.

f. Alle door de notaris te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,00 zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
over de eerste € 3.000,00 15%
over het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00 8%
over het meerdere tot € 60.000,00 5%
over het meerdere tot boven € 60.000,00 3%

g. Indien cliënt in verzuim is geraakt zijn vanaf dat moment alle bij de notaris op de cliënt openstaande vorderingen onmiddellijke opeisbaar.

9. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

10. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

11. Vorenvermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever(s) aan de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn, verstrekken.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag onder nummer 69/2003.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.