Kroes en Partners - Notarissen & Adviseurs

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs

Algemene Voorwaarden


Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs (hierna ook: de notaris) is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende notariskantoren. 


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KROES & PARTNERS NOTARISSEN

Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs (hierna ook: de notaris) is een maatschap van

notarisvennootschappen.

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever(s) aan de

notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam

zijn, verstrekken. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW

en 7:409 BW aanvaard.

 

2. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaatnotarissen

en alle overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

 

3. De notaris is conform de regelgeving die op notarissen van toepassing is, verzekerd tegen

aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins, hoe ook genaamd en uit

welke hoofde ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Op de verzekering zijn de

verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Deze verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij de notaris.

De notaris verstrekt op eerste verzoek van de klant een exemplaar van de verzekeringsvoorwaarden.

Indien de verzekering niet tot uitkering komt en de notaris aansprakelijk is, is de schade beperkt tot het

honorarium dat aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor de opdracht waaruit de

aansprakelijkheid is voortgevloeid.

 

4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking en verzekering gelden tevens voor fouten

veroorzaakt door de door de notaris gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register(s) of

andere zaken, geen uitgezonderd. Ook gelden de in artikel 3 omschreven aansprakelijkheids-beperking en

verzekering voor medewerkers van de notaris en voor derden die door de notaris worden ingeschakeld,

alsmede voor de praktijkvennootschap van de notaris.

 

5. Indien de opdracht door een natuurlijk persoon met het oog op een rechtspersoon wordt gegeven, gelden

zowel de natuurlijke persoon die de opdracht gaf als de rechtspersoon als opdrachtgever van de notaris en

zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen jegens de notaris.

 

6. De notaris begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s,

UBO’s, het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en de

notaris geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het

notarisambt over te gaan.

 

7. De notaris zal de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de

geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

 

8. Bij het inschakelen van derden voor werkzaamheden die buiten de opdracht aan de notaris liggen, zal de

notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor

tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

 

9. Ingeval door de notaris ontwerpakten aan de opdrachtgever worden verzonden, welke door voor

rekening en risico van opdrachtgever komende omstandigheden niet binnen een periode van drie maanden

worden ondertekend, is de opdrachtgever aan de notaris een vergoeding verschuldigd gelijk aan het

honorarium voor de door de notaris tot dan toe verrichte werkzaamheden dat uit de administratie van de

notaris volgt, te vermeerderen met kosten en omzetbelasting.

 

10.Tenzij anders overeengekomen, zal de notaris het honorarium voor de door hem verrichte

werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door

hem vast te stellen uurtarieven. Voor zover door de beroepsorganisatie KNB regels zijn of worden

vastgesteld met betrekking tot de honorering van notariële werkzaamheden, zullen deze in acht worden

genomen. Ook de wijziging van tarieven door de KNB zullen worden doorberekend.

 

11. Indien er sprake is van een negatieve rente die door de bancaire instelling aan de notaris wordt

doorbelast, zal deze negatieve rente bij diegene voor wie de notaris het geld aanhoudt in rekening gebracht

worden en verplicht diegene zich om deze negatieve rente aan de notaris te voldoen danwel is de notaris

gerechtigd het bedrag van deze negatieve rente in te houden op een aan diegene toekomend saldo.

 

12. Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen

betalingen aan de notaris voor of ter gelegenheid van het passeren van de akte(n) te worden voldaan;

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gedaan, van de

opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen

rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen;

c. Opschorting, schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke

overeenkomst nimmer toegestaan;

d. De notaris is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar zijn

oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de

opdrachtgever te verlangen, waarbij de notaris gerechtigd is verdere levering op te schorten indien de

opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen,

één en ander onverminderd het recht van de notaris vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q.

niet-uitvoering van de overeenkomst;

e. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim

en heeft de notaris zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde

factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een

minimum rentepercentage van 8% per jaar over het factuurbedrag. Deze rente is samengesteld.

f. Alle door de notaris te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de

opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is

aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,00 zullen bedragen. Daarnaast is de

professionele opdrachtgever de invorderingskosten conform de wet verschuldigd van € 40,00. De

buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste € 3.000,00 15%

over het meerdere tot € 6.000,00 10%

over het meerdere tot € 15.000,00 8%

over het meerdere tot en met € 60.000,00 5%

over het meerdere boven € 60.000,00 3%

g. Indien de opdrachtgever ten aanzien van één factuur in verzuim is geraakt zijn vanaf dat moment alle bij

de notaris op de opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

h. Indien opdrachtgever een consument is in de zin van de wet, gelden de letters “c”, “f” en “g” niet. Indien

de opdrachtgever die een consument is in de zin van de wet, niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, is hij de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit incassokosten verschuldigd.

 

13. De werkzaamheden verbonden aan een gelegd derdenbeslag onder de notaris vallen niet onder de

standaardwerkzaamheden van de notaris. Voor deze werkzaamheden zal een honorarium van

€ 350,00 te vermeerderen met omzetbelasting en eventuele kosten in rekening gebracht worden aan

diegene ten laste van wie het beslag wordt gelegd, ongeacht of het beslag van waarde is en ongeacht aan

wie het beslag wordt uitgekeerd danwel vrij gegeven.

 

14. Bij Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs worden fysieke en verbale agressie niet getolereerd,

 

15. Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van

persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs

verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy reglement.

 

16. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

17. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook

www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

 

18. Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De

gewijzigde algemene voorwaarden zullen gelden zodra zij aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Den Haag onder nummer

4/2024