Hypotheekakte voorbeeld

Hypotheekrecht is de zekerheid tot nakoming van de verplichtingen uit hoofde van (meestal) een verstrekte geldlening. In de hypotheekakte zijn meestal de volgende zaken opgenomen:

  • er wordt geld schuldig erkend aan de schuldeiser;
  • de bedingen die op de geldlening van toepassing zijn, zoals de rente, de termijn en de aflossingsvoorwaarden;
  • het hypotheekrecht (het recht om zonodig tot verkoop over te gaan) dat de geldlener aan de schuldeiser versterkt;
  • het maximale bedrag waarvoor het recht van hypotheek wordt verstrekt;
  • het pandrecht (recht om tot verkoop over te gaan van roerende zaken die bij het onroerend goed horen) dat de geldlener aan de schuldeiser verstrekt);
  • de hypotheekbedingen ofwel de verplichtingen die de geldlener op zich neemt met betrekking tot het onroerend goed (voorbeelden hiervan zijn het huurbeding of het niet-wijzigingsbeding).

Relevante onderwerpen:

Wilt u meer weten over Hypotheekakte voorbeeld?

Vul hieronder het contactformulier in.